Nacionalna fokalna tačka

Svaka zemlja potpisnica Konvencije Ujedinjenih nacija za borbu protiv desertifikacije (UNCCD) imenovala je predstavnika koji je nacionalna fokalna tačka (eng. National focal point – NFP) za primenu Konvencije.  Ta osoba je zvanični kontakt za pitanja UNCCD-a i odgovarajuću korespondenciju. Lista nacionalnih fokalnih tačaka se priprema i distribuira tokom svake sesije Konferencije strana kao službeni dokument.

Za naučna pitanja vezana za primenu Konvencije, svakoj UNCCD fokalnoj tački se pridružuje UNCCD korespondent za nauku i tehnologiju (eng. Science and Technology Correspondent – STC). Uloga STC-a ogleda se u unapređenju odnosa i dijaloga između naučnika i tehnologa na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i svetskom nivou uz podršku NFP, kao i merenje napretka u postizanju strateških ciljeva desetogodišnjeg strateškog plana i okvira za poboljšanje primene Konvencije (2008-2018) i proces izveštavanja. Od juna 2017. godine 153 članice su imenovale nacionalnog STC.

Više informacija o UNCCD fokalnoj tački za Srbiju i UNCCD korespondentu za nauku i tehnologiju možete saznati na ovom linku.