Nacionalni akcioni program (NAP)

Nacionalni akcioni programi (NAP) su ključni instrumenti za implementaciju Konvencije. Oni su često podržani akcionim programima na podregionalnim i regionalnim nivoima. NAP-ovi se razvijaju kroz participativni pristup koji uključuje različite zainteresovane strane – relevantne državne institucije, naučne institucije i lokalne zajednice. NAP-ovi predlažu praktične korake i mere koje je potrebno poduzeti u borbi protiv dezertifikacije u specifičnim ekosistemima. Svrha NAP-a je identifikovanje faktora koji doprinose merama degradacije i praktičnih mera potrebnih za njeno suzbijanje i ublažavanje posledica suše. NAP treba da odredi odgovarajuće uloge vlade, lokalnih zajednica i korisnika zemljišta i resurse dostupne i neophodne. NAP, između ostalog:

  • razvija dugoročnu strategiju za suzbijanje degradacije i ublažavanje posledica suše i plan njene implementacije i integrisan je u nacionalnu politiku za održivi razvoj;
  • omogućava izmene u skladu sa nastalim promenama i dovoljno je fleksibilan na lokalnom nivou kako bi se nosio s različitim društveno-ekonomskim, biološkim i geo-fizičkim uslovima;
  • posvećuje posebnu pažnju na sprovođenje preventivnih mera za zemljišta koja još nisu degradirana ili koja su tek neznatno degradirana;
  • poboljšava nacionalne klimatološke i hidrometeorološke kapacitete i sredstva za ranu uzbunu protiv suše;
  • promoviše politike i jačanje institucionalng okvira koji razvijaju saradnju i koordinaciju, u duhu partnerstva, između donatora, vlada na svim nivoima, lokalnog stanovništva i zajednice i omogućava pristup lokalnog stanovništva odgovarajućim informacijama i tehnologiji;
  • osigurava aktivno učestvovanje nevladinih organizacija i lokalnog stanovništva, posebno korisnika resursa, uključujući poljoprivrednike i stočare i organizacije koje ih predstavljaju, u planiranju politika, odlučivanju,kao i sprovođenju i pregledu NAP-ova na lokalnom, državnom i regionalnom nivou;
  • zahteva redovne preglede i izveštaje o njihovoj implementaciji.

NAP za suzbijanje dezertifikacije/degradacije opisuje opšte smernice i mehanizme koje treba uzeti u obzir u budućnosti. U isto vreme, NAP ne navodi detaljno identifikovane i razvijene mere koje treba preduzeti u svakom specifičnom slučaju, jer mnogi od njih zahtevaju dosledan naučni pregled.

UNCCD poziva strane koje su pogođene da usklade svoje akcione programe, kao i druge relevantne aktivnosti implementacije koje se odnose na Konvenciju, na desetogodišnju strategiju UNCCD-a. Od usvajanja Strategije u 2007. godini, mnoge zemlje su započele proces usklađivanja svojih nacionalnih akcionih programa, a takođe je pokrenuto i usklađivanje subregionalnih i regionalnih akcionih programa.