Unapređenje međusektorskog upravljanja zemljištem kroz smanjenje pritisaka na zemljište i planiranje korišćenja zemljišta

Problematika:

Mnoštvo ekološki neodrživih aktivnosti, kao što su prekomerna ekstrakcija ruda, neodgovarajuće prakse u poljoprivredi i nekontrolisano odlaganje otpada, ispoljavaju štetan uticaj na kvalitet zemljišta u Republici Srbiji. Uopšteno, degradacija zemljišta u Republici Srbiji se smatra rastućim ekološkim i socio-ekonomskim problemom. Jednom kada se funkcija i kvalitet zemljišta naruše, njegova regeneracija može biti skupa i vremenski zahtevna. Iz tog razloga, neophodne su hitne i sveobuhvatne mere kako bi se smanjili pritisci na zemljište kroz: podsticanje nauke i tehnologije, jačanje institucionalnih kapaciteta, razvoj partnerstava za zajedničke akcije i podizanje svesti o integralnom i održivom upravljanju zemljištem.

Profil projekta:

 • Trajanje projekta: 2015.-2018.
 • Projekat finansira Svetski fond za životnu sredinu (GEF), a sprovodi ga Agencija Ujedinjenih nacija za životnu sredinu (UN Environment) – kancelarija u Beču. Izvršno telo za implementaciju projekta je Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine i Agencija za zaštitu životne sredine. Podršku u realizaciji projekta pruža regionalna nevladina mreža FEA – Inicijativa za šumarstvo i životnu sredinu.

Polazna osnova za realizaciju projekta je izrada “Nacionalnog akcionog plana ublažavanja posledica suše i degradacije zemljišta, prema Konvenciji Ujedinjenih nacija za suzbijanje degradacije zemljišta“. Projekat predstavlja inicijativu za preduzimanje hitnih i sveobuhvаtnih mera za očuvanje zemljšta.

Cilj Projektа: Smanjenje pritisaka na zemlište kroz unapređenje upravljanja zemljištem, razvoj mehanizama za integrisano korišćenje zemljišta, zаustаvljаnje dаljeg procesа degrаdаcije zemljištа, jačanje institucionalnih kapaciteta i razvoj Katastra kontaminiranih lokaliteta kroz prikupljanje informacija i podataka o stepenu zagađenja zemljišta u industrijskim zonama.

Komponente projekta: osposobljavanje institucionalnog, političkog i naučnog okruženja za dugoročno integrisano korišćenje zemljišta; upravljanje prirodnim resursima u Srbiji i razvoj kapaciteta kroz podizanje ekološke svesti.

Rani i srednjeročni pozitivni rezultati projekta:

 • Procena uticaja proizvodnog sektora na životnu sredinu i društvo,
 • Razvoj katastra žarišta degradiranog zemljišta,
 • Prioritizacija lokacija za remedijaciju,
 • Unapređenje zakonodavnog okvira za integrisano upravljanje korišćenja zemljšta i drugih prirodnih resursa,
 • Jačanje kapaciteta glavnih interesnih strana,
 • Podizanje ekološke svesti, i
 • Poboljšan pristup informacijama o životnoj sredini uz osiguranje ucešća svih relevantnih interesnih strana u procesu donošenja odluka koje se tiču održivog upravljanja zemljištem

Dugoročni pozitivni uticaji projekta:

 • Remedijacija i poboljšanje degradiranih žarišta i sveukupno bolje korišćenje zemljišta,
 • Prevencija protiv daljeg gubitka zemljišta i održavanje njegovog kvaliteta, naročito u oblastima industrije, rudarstva, energetike i poljoprivrede, kao glavnih ekonomskih sektora u Republici Srbiji
 • Povećanje produktivnosti zemljišta,
 • Očuvanje životne sredine, smanjenje pritisaka na prirodne ekosisteme i unapređenje očuvanja biološke raznolikosti