INSTITUT ZA ZEMLJIŠTE

Teodora Drajzera 7, 11000 Beograd
Tel: + 381 11 2667 199
+ 381 11 2667 123
Web: www.soilinst.rs
E-mail: soils.institute@gmail.com

Institut za zemljište je jedna od najstarijih naučno-istraživačkih organizacija u Srbiji. Glavne delatnosti instituta su:

 • Izrada projekata i studija za potrebe Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstva za zaštitu životne sredine
 • Geneza, klasifikacija i kartografija zemljišta
 • Agrohemija, kontrola plodnosti i ishrana bilja
 • Mikrobiologija zemljišta i proizvodnja mikrobioloških đubriva
 • Melioracije zemljišta
 • Erozija zemljišta
 • Rekultivacija zemljišta
 • Zaštita životne sredine
 • Kontrola ishrane fudbalskih terena i drugih parkovskih i dekorativnih površina
 • Informatika i informacioni sistemi
 • Usavršavanje kadrova
GEOLOŠKI ZAVOD SRBIJE

Rovinjska 12, 11000 Beograd
Telefon: +381 11 288 99 66 / +381 11 288 05 06
Faks: +381 11 288 52 96
E-mail: office@gzs.gov.rs
Web: www.gzs.gov.rs

Ministarstvo rudarstva i energetike je odgovorno za upravljanje rudarskim i geološkim istraživanjima u zemlji. Ministarstvo obavlja, između ostalog, poslove koji se odnose na rudarstvo; strategiju i politiku razvoja rudarstva; istraživanja koja se odnose na eksploataciju prirodnih resursa; norme i standarde za geološke mape i rudarske i geološke inspekcije; izradu godišnjih i srednjoročnih programa detalјnih istražnih radova u oblasti geoloških istraživanja koja se odnose na eksploataciju mineralnih sirovina i obezbeđivanje materijalnih i drugih uslova za realizaciju tih programa.Ministarstvo rudarstva i energetike je odgovorno za upravljanje rudarskim i geološkim istraživanjima u zemlji. Ministarstvo obavlja, između ostalog, poslove koji se odnose na rudarstvo; strategiju i politiku razvoja rudarstva; istraživanja koja se odnose na eksploataciju prirodnih resursa; norme i standarde za geološke mape i rudarske i geološke inspekcije; izradu godišnjih i srednjoročnih programa detalјnih istražnih radova u oblasti geoloških istraživanja koja se odnose na eksploataciju mineralnih sirovina i obezbeđivanje materijalnih i drugih uslova za realizaciju tih programa.

ŠUMARSKI FAKULTET, UNIVERZITET U BEOGRADU

Kneza Višeslava 1, 11030 Beograd
Tel: +381 11 3053 990
Web: www.sfb.bg.ac.rs

Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu je obrazovna i naučno-istraživačka institucija. Sadašnju organizacionu strukturu čine četiri segmenta: Odsek za šumarstvo; Odsek za TMP (tehnologija, menadžment i dizajn nameštaja i proizvoda od drveta); Odsek za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu; Odsek za ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa.

Osnovne teme istraživanja su oblasti koje su i na nivou EU determinisane kao prioriteti za period od 2014. do 2020. godine, a koje će biti osnov za uključivanje u međunarodne projekte, pre svega, kroz program „HORIZON 2020“. Pogodne istraživačke teme su sadržane i u programima koje sprovode IUFRO, GEF, UNEP, UNDP i FAO. Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu prepoznat je kao jedna od ključnih institucija Istočne Evrope u sprovođenju Konvencije Ujedinjenih Nacija o borbi protiv dezertifikacije (UNCCD).

INSTITUT ZA RATARSTVO I POVRTARSTVO

Maksima Gorkog 30
21000 Novi Sad, Srbija
Tel:  +381 21 4898 100
Fax: +381 21 6621 212
E-mail: institut@ifvcns.ns.ac.rs
Web: www.nsseme.com

Institut za ratarstvo i povrtarstvo ima moćan naučni tim od preko 100 istraživača, od čega je 70 doktora nauka. Njima asistira preko 300 visokoobrazovanih i radnika različitih profila, što je garancija kvaliteta svega što Institut nudi – semena, tehnologije, obrazovanja i usluga. Osnovna i primenjena istraživanja, koja su osnovna delatnost Instituta, usmerena su na stvaranje sorti i hibrida ratarskih, povrtarskih kao i velikog broja krmnih, industrijskih, lekovitih i začinskih biljaka. U oplemenjivanju akcenat se daje na postizanje visokih prinosa, vrhunskog kvaliteta, kao i na otpornost prema abiotičkim i biotičkim stresovima. Ne zanemaruju se ni sorte i hibridi za posebne namene. Pored oplemenjivanja, Institut razvija i tehnologiju gajenja sopstvenih sorti i hibrida. Rezultati se prenose odmah u praksu, na više načina: preko semena, kao tehnologija obrade zemljišta, kao tehnologija gajenja pojedinih sorti i hibrida ili рrеkо zaštite pojedinih sorti i hibrida.

POLJOPRIVREDNI FAKULTET, UNIVERZITET U BEOGRADU

Nemanjina 6,11080 Beograd – Zemun
Tel: 011 441 3166
Web: www.agrif.bg.ac.rs
E-mail: office@agrif.bg.ac.rs

Poljoprivredni fakultet ima veoma dugu tradiciju. Fakultet je visokoobrazovna naučna ustanova koja u okviru svoje matične delatnosti obavlja visokoobrazovnu i naučno- istraživačku delatnost u oblasti: ratarstva, voćarstva i vinogradarstva, hortikulture, zootehnike, zemljišta i melioracija, fitomedicine, poljoprivredne tehnike, prehrambene tehnologije i biohemije i agroekonomije. Za organizovanje i izvođenje naučno-istraživačkog rada i studija, Fakultet ima sledeće
institute:

 • Institut za ratarstvo i povrtarstvo;
 • Institut za hortikulturu;
 • Institut za zootehniku;
 • Institut za zemljište i melioracije;
 • Institut za fitomedicinu;
 • Institut za poljoprivrednu tehniku;
 • Institut za prehrambenu tehnologiju i biohemiju;
 • Institut za agroekonomiju.

 

POLJOPRIVREDNI FAKULTET, UNIVERZITET U NOVOM SADU

Trg D. Obradovića, 21101 Novi Sad
Tel: +381 21 485 3210, 450-355, 450-356
Web: http://polj.uns.ac.rs
E-mail: dean@npolj.uns.ac.rs

Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu je naučna i istraživačka institucija čija je misija podsticanje visokokvalitetnih obrazovnih procesa, razvoj naučnih disciplina i širenje znanja stečenih u ekonomiji i društvu. Fakultet je izradio studijske programe koji pripremaju studente za postojeće i očekivane
tehničko-tehnološke i socio-ekonomske sisteme. Istovremeno, razvio je kompetentne ljudske i tehničke resurse. Poljoprivredni fakultet obavlja svoju misiju u tri međusobno povezane grupe aktivnosti: visoko obrazovanje, naučno istraživanje i primena znanja na polju ekonomije. Fakultet je organizovan u departmanima: Departman za ratarstvo i povrtarstvo, Departman za voćarstvo, vinogradarstvo, hortikulturu i pejzažnu arhitekturu, Departman za fitomedicinu i zaštitu životne sredine, Departman za stočarstvo, Departman za poljoprivredu i tehniku, Departman za uređenje voda, Departman za ekonomiku poljoprivrede i sociologiju sela, Departman za veterinarsku medicinu.