Podrška Republici Srbiji u primeni multilateralnih sporazuma u oblasti zaštite životne sredine i obaveza prema EU putem unapređenja monitoringa kvaliteta zemljišta u industrijskim zonama

U okviru plodonosne bilateralne saradnje Italije i Srbije o temama zaštite životne sredine i održivog razvoja, 2016. godine Direkcija za održivi razvoj, štetu po životnu sredinu, Evropsku uniju i međunarodne poslove italijanskog Ministarstva za životnu sredinu kopna i mora dala je doprinos Projektu koji je finansiran od strane GEF-a “Unapređenje međusektorskog upravljanja zemljištem kroz smanjenje pritisaka na zemljište i planiranje korišćenja zemljišta”, koji je implementiran od strane Programa UN za životnu sredinu – Kancelarija u Beču. Projekat “Podrška Republici Srbiji u primeni multilateralnih sporazuma u oblasti zaštite životne sredine i obaveza prema EU putem unapređenja monitoringa kvaliteta zemljišta u industrijskim zonama” ima za cilj proširenje i širenje obima primene projekta UN Environment/GEF i pomoći srpskim vlastima u uspostavljanju nacionalnog sistema za praćenje zagađenja zemljišta u skladu sa glavnim međunarodnim sporazumima o zaštiti životne sredine (npr. Konvencija UN o borbi protiv dezertifikacije, Okvirna konvencija UN Sendai o smanjenju rizika) i sa standardima EU o životnoj sredini.

Italijansko ministarstvo životne sredine, kopna i mora, zajedno sa brojnim italijanskim nacionalnim specijalizovanim agencijama, poput Italijanskog nacionalnog instituta za zaštitu životne sredine i istraživanje (ISPRA), Italijanske Nacionalne agencije za nove tehnologije, energiju i održivi ekonomski razvoj (ENEA), Italijanskog instituta za zdravlje (ISS) i Instituta za osiguranje od nesreća na radu (INAIL) pružili su tehničku pomoć srpskim kolegama – Ministarstvu zaštite životne sredine i Agenciji za zaštitu životne sredine Srbije. Tokom implementacije projekta organizovan je niz kurseva obuke i studijskih poseta kako bi se ojačali nacionalni kapaciteti Srbije za praćenje kvaliteta zemljišta i identifikovala zagađenja na industrijskim lokacijama. Specifični fokus postavljen je na hemijskim industrijskim lokacijama u Šapcu i Loznici. Projekat je takođe aktivno podržao proces akreditacije laboratorije za uzorkovanje zemljišta u okviru Agencije za zaštitu životne sredine, i pružio srpskim kolegama odgovarajuću tehničku laboratorijsku opremu, kao što je atomski apsorpcioni spektrometar (AAS), data server sistem za skladištenje i opremu za ličnu zaštitu (PPE) za ispitivanje potencijalno kontaminirane lokacije.