MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Bulevar Mihaila Pupina 2, 11070 Beograd
Tel: +381 11 3110 271
Web: www.ekologija.gov.rs
E-mail: info@ekologija.gov.rs

Ministarstvo zaštite životne sredine obavlja poslove državne uprave koji se odnose na:

Osnove zaštite životne sredine, sistem zaštite i unapređenja životne sredine, nacionalne parkove, inspekcijski nadzor u oblasti zaštite životne sredine, primenu rezultata naučnih i tehnoloških istraživanja i istraživanja razvoja u oblasti životne sredine, sprovođenje Konvencije o učešću javnosti, dostupnosti informacija i pravu na pravnu zaštitu u oblasti životne sredine, zaštitu prirode, zaštitu vazduha, zaštitu ozonskog omotača, klimatske promene;prekogranično zagađenje vazduha i vode, zaštitu voda od zagađivanja radi sprečavanja pogoršanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda,
utvrđivanje uslova zaštite životne sredine u planiranju prostora i izgradnji objekata, zaštitu od velikog hemijskog udesa i učešće u reagovanju u slučaju hemijskih udesa, zaštitu od buke i vibracija, zaštitu od jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja; upravljanje hemikalijama i biocidnim proizvodima, sprovođenje Konvencije o hemijskom oružju u skladu sa zakonom, upravljanje otpadom, izuzev radioaktivnim otpadom, odobravanje prekograničnog prometa otpada i zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, kao i druge poslove određene zakonom.

AGENCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Ruže Jovanovića 27a, 11160 Beograd, (ulaz iz Žabljačke ulice)
Tel: +381 11 635 6770 / +381 11 635 6788
Web: www.sepa.gov.rs
E-mail: office@sepa.gov.rs

Agencija za zaštitu životne sredine, kao organ u sastavu Ministarstva zaštite životne sredine, sa svojstvom pravnog lica, obavlja stručne poslove koji se odnose na:

  • Razvoj, usklađivanje i vođenje nacionalnog informacionog sistema zaštite životne sredine (praćenje stanja činilaca životne sredine kroz indikatore životne sredine, registar zagađujućih materija i dr.);
  • Sprovođenje državnog monitoringa kvaliteta vazduha i voda, uključujući sprovođenje propisanih i usaglašenih programa za kontrolu kvaliteta vazduha, površinskih voda i podzemnih voda prve izdani i padavina
  • Upravljanje Nacionalnom laboratorijom
  • Prikupljanje i objedinjavanje podataka o životnoj sredini, njihovu obradu i izradu izveštaja o stanju životne sredine i sprovođenju politike zaštite životne sredine;
  • Razvoj postupaka za obradu podataka o životnoj sredini i njihovu procenu;
  • Vođenje podataka o najboljim dostupnim tehnikama i praksama i njihovoj primeni u oblasti zaštite životne sredine;
  • Saradnju sa Evropskom agencijom za životnu sredinu (European Environment Agency -EEA) i Evropskom mrežom za informacije i posmatranje (European Information and Observation Network – EIONET), kao i druge poslove određene zakonom.
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Nemanjina 22-26, 11000 Beograd
Tel: +381 11 260 7960 / +381 11 260 7961
Web: www.minpolj.gov.rs
E-mail: office@minpolj.gov.rs  

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede između ostalog, obavlja poslove državne uprave koji se odnose na: strukturne politike i zemljišne politike u poljoprivredi; mere podsticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje;zaštitu i korišćenje poljoprivrednog zemljišta; inspekcijski nadzor u oblasti poljoprivrede, upravljanje poljoprivrednim zemljištem u državnoj svojini; uspostavljanje i vođenje informacionog sistema o poljoprivrednom zemljištu u Republici Srbiji; dodeljivanje sredstava za izvođenje radova i praćenje realizacije godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u Republici Srbiji; praćenje izrade Poljoprivredne osnove Republike Srbije i njeno ostvarivanje; vođenje registra poljoprivrednih osnova jedinica lokalne samouprave.

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA POLJOPRIVREDU, VODOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad
Autonomna pokrajina Vojvodina
Tel: +381 21 487 4411
Web: www.psp.vojvodina.gov.rs
E-mail: psp@vojvodina.gov.rs

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo obavlja poslove u oblasti poljoprivrede, šumarstva, lovstva, vodoprivrede, prehrambene industrije, veterinarstva, zaštite bilja, ribarstva i zemljoradničkog zadrugarstva kao i razvoja sela, i to: daje saglasnost na srednjoročni program unapređenja ribarstva na ribarskim područjima;  ustupa na korišćenje ribarska područja; 
određuje visinu naknade za korišćenje ribarskog područja;  utvrđuje stručne poslove na unapređenju poljoprivredne proizvodnje;  daje saglasnost na posebne osnove gazdovanja i programe gazdovanja privatnim šumama;  ustanovljava i daje saglasnost za gazdovanje lovištima;  daje saglasnost na lovne osnove lovišta;  daje saglasnost na visinu naknada iz oblasti vodoprivrede;  priprema akte koje donosi Skupština i Izvršno veće, a odnose se na: program razvoja poljoprivrede i sela;  akte o obrazovanju posebnog budžeta, fondova i drugih oblika organizovanja; bilanse poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i osnovnih repromaterijala i uslove izvoza i uvoza određenih proizvoda; program zaštite korišćenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta;  program selekcijskih mera za unapređenje stočarstva i obrazovanje Naučno-stručnog saveta za sprovođenje selekcijskih mera u stočarstvu;  program unapređenja, zaštite i gajenja divljači; kao i na opšte smernice razvoja i unapređenja šuma i vodoprivredne osnove, predlaže mere za sprovođenje programa, smernica i osnova i prati njihovo ostvarivanje;  priprema akte o osnivanju preduzeća za gazdovanje šumama i vodama i akte o osnivanju poljoprivredne službe; priprema i druge odluke i opšta akta iz ovih oblasti;  vrši nadzor nad radom poljoprivredne službe i vrši upravni nadzor osim inspekcijskog;  ostvaruje saradnju sa odgovarajućim organima i obavlja druge određene poslove.

POKRAJINSKI SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Bulevar Mihajla Pupina 16, 
21000 Novi Sad
Autonomna pokrajina Vojvodina
Tel: +381 21 487 4719 / +381 21 487 4541
Web: www.ekourb.vojvodina.gov.rs
E-mail: ekourb@vojvodina.gov.rs

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine: kontroliše korišćenje i zaštitu prirodnih resursa i dobara na teritoriji AP Vojvodine; obezbeđuje kontinualnu kontrolu i praćenje stanja životne sredine (monitoring); daje uslove za obezbeđenje mera i uslova zaštite životne sredine, na zahtev organa nadležnog za pripremu i donošenje prostornih i urbanističkih planova, a na osnovu uslova i mišljenja nadležnih stručnih organizacija; učestvuje u postupku pripreme i donošenja prostornih, urbanističkih i drugih planova (planovi uređenja i osnove korišćenja poljoprivrednog zemljišta, šumske, vodoprivredne, lovnoprivredne osnove i programi unapređivanja ribarstva na ribarskim područjima i drugi planovi).

MINISTARSTVO RUDARSTVA I ENERGETIKE

Nemanjina 22-26, 11000 Beograd
Tel: 011/3346 755
Web: www.mre.gov.rs
E-mail: kabinet@mre.gov.rs

Ministarstvo rudarstva i energetike je odgovorno za upravljanje rudarskim i geološkim istraživanjima u zemlji. Ministarstvo obavlja, između ostalog, poslove koji se odnose na rudarstvo; strategiju i politiku razvoja rudarstva; istraživanja koja se odnose na eksploataciju prirodnih resursa; norme i standarde za geološke mape i rudarske i geološke inspekcije; izradu godišnjih i srednjoročnih programa detalјnih istražnih radova u oblasti geoloških istraživanja koja se odnose na eksploataciju mineralnih sirovina i obezbeđivanje materijalnih i drugih uslova za realizaciju tih programa.