Podrška u primeni multilateralnih sporazuma u oblasti zaštite životne sredine i obaveza prema EU putem integrisanog monitoringa zagađenja na Zapadnom Balkanu

Italijansko ministarstvo životne sredine, kopna i mora je 2017. godine nastavilo da podržava Republiku Srbiju kroz regionalnu inicijativu na Zapadnom Balkanu. Na osnovu konkretnih rezultata prethodne saradnje i napora UNEP/GEF projekta “Unapređenje međusektorskog upravljanja zemljištem kroz smanjenje pritisaka na zemljište i planiranje korišćenja zemljišta”, srpska komponenta ove inicijative fokusira se na uspostavljanje sistema za praćenje kvaliteta zemljišta za ciljane industrijske lokacije za koje se sumnja da su kontaminirane. Ova komponenta ima za cilj da Ministarstvu zaštite životne sredine Srbije, Agenciji za zaštitu životne sredine i lokalnim samoupravama Šabac i Loznica obezbedi preliminarne studije, uzorkovanje i plan za sanaciju za napuštenu hemijsku industriju “Zorka – obojena metalurgija” u Šapcu i “Viskoza” u Loznici. Karakterizacioni planovi i sigurnosni planovi biće razvijeni za davanje uputstava o pilot remedijaciji na odabranom području i kao osnova za dalje aktivnosti u bliskoj budućnosti.

Podršku pružaju sledeće italijanske nacionalne specijalizovane institucije:

  • Institut za zaštitu životne sredine i istraživanje (ISPRA) koji je zadužen za izradu dva Karakterizaciona plana i pružanje odgovarajuće obuke;
  • Zavod za osiguranje od nesreća na radu (INAIL) koji je zadužen za izradu Plana sigurnosti za detaljna istraživanja.