UNCCD Strateški okvir 2018-2030

Na 13. sastanku Konferencije Strana (COP 13) u septembru 2017. godine, Strane su usvojile novi strateški okvir za sprovođenje Konvencije za period 2018-2030. Dogovoreno je da su strateški ciljevi vezani za stanje ekosistema i populacije, sušu, globalne koristi za životnu sredinu i mobilizaciju finansijskih i nefinansijskih resursa za podršku implementaciji Konvencije.

Novi UNCCD Strateški okvir za period 2018-2030 možete preuzeti ovde.

Na istom sastanku pokrenuto je prvo izdanje Globalne perspektive o zemljštu (GPZ). GPZ je strateška komunikacijska platforma i publikacija koja predstavlja pregled statusa zemljišta i jasan skup odgovora na optimizaciju korišćenja zemljišta, upravljanje i planiranje i na taj način stvara sinergiju među sektorima u pružanju robe i usluga koje se zasnivaju na zemljištu. To je integrisani pristup i osnova konceptualnog okvira za neutralnost degradacije zemljišta − cilj koji se posmatra kao pokretač za primenu UNCCD i važan deo Agende 2030 o održivom razvoju. GPZ pruža kratak pregled kako se zemljište danas koristi i procenjuje moguće scenarije kako možemo održivo odgovoriti na potražnju za robom i uslugama koje se zasnivaju na zemljištu. GPZ se bavi sledećim izazovima: zaštita i obezbeđivanje hrane, vode i energije, klimatske promene i očuvanje biodiverziteta, urbanizacija, migracije, sukobi i ljudsku sigurnost.

Za detaljne informacije o GPZ i najnovijem izveštaju, molimo posetite ovu stranicu.